Bone Dog Bowl

Bone Dog Bowl
A decorative ceramic dog food bowl. Dia 7.5" x H 3"