Black Starburst Mirror

Black Starburst Mirror
Black iron mirror with radiating spokes. 22" x 22"